علی صبوحی طسوجی

سوره قمر

۵ بهمن ۱۳۹۶

تدبر در سوره قمر – بخش چهارم (فایل ۱۱ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش چهارم تدبر سوره قمر تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
۵ بهمن ۱۳۹۶

تدبر در سوره قمر – بخش سوم (فایل ۱۰ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش سوم تدبر سوره قمر تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
۲۸ دی ۱۳۹۶

تدبر در سوره قمر – بخش دوم (فایل ۹ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش دوم تدبر سوره قمر تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
۲۸ دی ۱۳۹۶

تدبر در سوره قمر – بخش اول (فایل ۸ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش اول تدبر سوره قمر تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]