علی صبوحی طسوجی

سوره ق

۲۳ فروردین ۱۴۰۰

تدبر در سوره قاف – بخش دوم (فایل ۲۲ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل بخش دوم تدبر سوره قاف تدریس می شود. فایلی که مشاهده می […]
۲۸ تیر ۱۳۹۷

تدبر در سوره قاف – بخش اول (فایل ۲۱ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل بخش اول تدبر سوره قاف تدریس می شود. فایلی که مشاهده می […]