علی صبوحی طسوجی

سوره محمد

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

تدبر در سوره محمّد (ص) – بخش هفتم (فایل ۸ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل تدبر سوره محمد (ص) بخش هفتم تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید مربوط به دوره سطح شش سال […]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

تدبر در سوره محمّد (ص) – بخش ششم (فایل ۷ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل تدبر سوره محمد (ص) بخش ششم تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید مربوط به دوره […]
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

تدبر در سوره محمّد (ص) – بخش پنجم (فایل ۶ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل تدبر سوره محمد (ص) بخش پنجم تدریس می شود. فایلی که مشاهده […]
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

تدبر در سوره محمّد (ص) – بخش چهارم (فایل ۵ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل تدبر سوره محمد (ص) بخش چهارم تدریس می شود. فایلی که مشاهده […]
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

تدبر در سوره محمّد (ص) – بخش سوم (فایل ۴ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل تدبر سوره محمد (ص) بخش سوم تدریس می شود. فایلی که مشاهده […]
۳۰ فروردین ۱۳۹۷

تدبر در سوره محمّد (ص) – بخش دوم (فایل ۳ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل تدبر سوره محمد (ص) بخش دوم تدریس می شود. فایلی که مشاهده […]
۳۰ فروردین ۱۳۹۷

تدبر در سوره محمّد (ص) – بخش اول (فایل ۲ از سطح ۶ سال ۹۷)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح ششم سوره های محمد (ص) تا طور تدریس می شود. در این فایل تدبر سوره محمد (ص) بخش اول تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید مربوط […]