علی صبوحی طسوجی

سوره محمد

۱۲ آبان ۱۳۹۸
بدون جهاد با کفار نمی توان ایمان را حفظ کرد

بدون جهاد با کفار نمی توان ایمان را حفظ کرد

این نکته را با اطمینان عرض می‌کنم؛ اگر فرهنگ جهاد با کافران، که یکی از فروعات و دستورات مهم دین ماست، از میان دستورات اسلامی و قرآنی برداشته شود و از مؤمنان خواسته شود که شما خودتان مواظب ایمان خودتان باشید و کاری با کافرانی که مانع دیگران هستند، نداشته باشید، قهراً مؤمنان اصلاً ایمان […]

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟