علی صبوحی طسوجی

سوره واقعة

۱۰ اسفند ۱۳۹۶

تدبر در سوره واقعه – بخش ششم (فایل ۲۴ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش ششم تدبر سوره واقعه تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
۱۰ اسفند ۱۳۹۶

تدبر در سوره واقعه – بخش پنجم (فایل ۲۳ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش پنجم تدبر سوره واقعه تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
۳ اسفند ۱۳۹۶

تدبر در سوره واقعه – بخش چهارم (فایل ۲۲ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش چهارم تدبر سوره واقعه تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
۳ اسفند ۱۳۹۶

تدبر در سوره واقعه – بخش سوم (فایل ۲۱ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش سوم تدبر سوره واقعه تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید مربوط به دوره سطح پنج سال ۹۶ […]
۳ اسفند ۱۳۹۶

تدبر در سوره واقعه – بخش دوم (فایل ۲۰ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش دوم تدبر سوره واقعه تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید مربوط به دوره سطح […]
۲۶ بهمن ۱۳۹۶

تدبر در سوره واقعه – بخش اول (فایل ۱۹ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش اول تدبر سوره واقعه تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]