علی صبوحی طسوجی

سوره واقعة

۹ بهمن ۱۳۹۸
درسگفتارهای جدید تدبر در قرآن کریم منتشر شد

درسگفتارهای جدید تدبر در قرآن کریم منتشر شد

درسگفتارهای جدید تدبر در قرآن کریم منتشر شد. این دو درسگفتار با عناوین «تثبیت نظام ولایی» و «چگونه خداوند منکران قیامت را هدایت می‌کند؟» به ترتیب حاوی ارائه‌ی تدبری سوره‌های حجرات و واقعه هستند. تدبر در سوره‌ی مبارکه حجرات در تابستان و پاییز سال ۱۳۹۲ و تدبر در سوره‌ی مبارکه واقعه در سال ۱۳۹۳ توسط […]

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟