علی صبوحی طسوجی

.
.
۲۱ دی ۱۳۹۶

تدبر در سوره نجم – بخش پنجم (فایل ۵ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش پنجم تدبر سوره نجم تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
۲۱ دی ۱۳۹۶

تدبر در سوره نجم – بخش چهارم (فایل ۴ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش چهارم تدبر سوره نجم تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
۱۴ دی ۱۳۹۶

تدبر در سوره نجم – بخش سوم (فایل ۳ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش سوم تدبر سوره نجم تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
۱۴ دی ۱۳۹۶

تدبر در سوره نجم – بخش دوم (فایل ۲ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش دوم تدبر سوره نجم تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
۱۴ دی ۱۳۹۶

تدبر در سوره نجم – بخش اول (فایل ۱ از سطح ۵ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح پنجم سوره های نجم تا حدید تدریس می شود. در این فایل بخش اول تدبر سوره نجم تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید […]
۴ آبان ۱۳۹۶

آموزش تدبر سوره ممتحنه – بخش دوم (فایل ۱۶ از سطح ۴ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح چهارم سوره های مجادله تا تغابن تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید مربوط به دوره سطح چهار سال ۹۶ است که طی ده […]
۴ آبان ۱۳۹۶

آموزش تدبر سوره ممتحنه – بخش اول (فایل ۱۵ از سطح ۴ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح چهارم سوره های مجادله تا تغابن تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید مربوط به دوره سطح چهار سال ۹۶ است که طی ده […]
۴ آبان ۱۳۹۶

آموزش تدبر سوره حشر – پاسخ به سوالات (فایل ۱۴ از سطح ۴ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح چهارم سوره های مجادله تا تغابن تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید مربوط به دوره سطح چهار سال ۹۶ است که طی ده […]
۲۷ مهر ۱۳۹۶

آموزش تدبر سوره حشر – بخش پنجم (فایل ۱۳ از سطح ۴ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح چهارم سوره های مجادله تا تغابن تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید مربوط به دوره سطح چهار سال ۹۶ است که طی ده […]
۲۷ مهر ۱۳۹۶

آموزش تدبر سوره حشر – بخش چهارم (فایل ۱۲ از سطح ۴ سال ۹۶)

دوره آموزش شش سطحی تدبر در قرآن کریم اصلی ترین دوره آموزشی تدبر در قرآن است. در این شش سطح ۶۸ سوره پایانی قرآن آموزش داده می شود. در سطح چهارم سوره های مجادله تا تغابن تدریس می شود. فایلی که مشاهده می کنید مربوط به دوره سطح چهار سال ۹۶ است که طی ده […]