وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
  1. خانه
  2. آشنایی با تدبر

آشنایی با تدبر

آشنایی با تدبر در قرآن کریم، در سه بخش زیر تنظیم شده است. برای آشنایی با هر بخش، بر روی آن کلیک کنید:

[vc_btn title=”نمودار سازمانی تدبر” style=”classic” color=”peacoc” align=”center” css_animation=”flipInX” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Falisaboohi.com%2F%25d8%25a2%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25aa%25d8%25af%25d8%25a8%25d8%25b1%2F%25d9%2586%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25af%25d8%25a8%25d8%25b1%2F|title:%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1|target:_blank”]
[vc_btn title=”نظام‌نامۀ آموزشی تدبر” style=”classic” color=”peacoc” align=”center” css_animation=”flipInX” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Falisaboohi.com%2F%25d8%25a2%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25aa%25d8%25af%25d8%25a8%25d8%25b1%2F%25d9%2586%25d8%25b8%25d8%25a7%25d9%2585%25e2%2580%258c%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2587-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25af%25d8%25a8%25d8%25b1%2F|title:%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1|target:_blank”]
[vc_btn title=”چگونه در قرآن تدبر کنم؟” style=”classic” color=”peacoc” align=”center” css_animation=”flipInX” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Falisaboohi.com%2F%25d8%25a2%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25aa%25d8%25af%25d8%25a8%25d8%25b1%2F%25da%2586%25da%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2586-%25d8%25aa%25d8%25af%25d8%25a8%25d8%25b1-%25da%25a9%25d9%2586%25d9%2585%25d8%259f%2F|title:%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1|target:_blank”]
ارسال این برگه