وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی

دوره مهارت‌های تدریس تدبر در قرآن کریم را می‌توانید به‌صورت جلسات تفکیک‌شده دریافت کنید:

وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارسال این برگه