علی صبوحی طسوجی

تدبر در خطبه غدیر – جلسه سیزدهم (هیات قرآن و ولایت)