علی صبوحی طسوجی

۱۳۹۹/۷/۱۷ | جلسه پانزدهم تدبر در خطبه غدیر (هیات قرآن و ولایت)

چگونه در قرآن کریم تدبر کنم؟