وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
سوره حشر - تدبر در قرآن کریم
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارائه شده‌در هیئت قرآن و عترت، تهران، پاییز ۱۳۹۲
یاد خدا؛ راهبرد مقابله با شکل‌گیری و توسعه فسق و نفاق‬‫

سورۀ مبارک حشر
یاد خدا؛ راهبرد مقابله با شکل‌گیری و توسعه فسق و نفاق‬‫

ارسال این برگه
سوره حشر - تدبر در قرآن کریم
وبگاه رسمی حجة الاسلام علی صبوحی
ارائه شده‌در هیئت قرآن و عترت، تهران، پاییز ۱۳۹۲
یاد خدا؛ راهبرد مقابله با شکل‌گیری و توسعه فسق و نفاق‬‫

سورۀ مبارک حشر
یاد خدا؛ راهبرد مقابله با شکل‌گیری و توسعه فسق و نفاق‬‫

ارسال این برگه
keyboard_arrow_up